Відділ проблем Кримінального права
кримінології та судоустрою.

Відділ кримінально-правових та кримінологічних досліджень як самостійний науковий підрозділ був створений у 1966 році, але ще з кінця 1958 року здійснювались дослідження з питань боротьби зі злочинністю. Керівником кримінологічних досліджень, а згодом всієї тематики дисциплін кримінального циклу став досвідчений практичний працівник, колишній співробітник Прокуратури УРСР І.П.Лановенко, який і став першим завідувачем відділом. За його безпосередньої участі поступово вироблялена концепція досліджень з приорітетом кримінологічного спрямування.

По тематиці боротьби зі злочинністю неповнолітніх були підготовлені і видані фундаментальні монографії: "Попередження правопорушень неповнолітніх" (1967, колектив авторів; відповід. ред. М.М.Міхеєнко); "Боротьба з правопорушеннями і злочинністю" (1969, колектив авторів; відповід. ред. І.П.Лановенко); "Кримінально-правова боротьба з хуліганством" (1971, колектив авторів; відповід. ред. Ф.А.Лопушанський); "Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" (1971; "Коментар до положення про Комісії в справах неповнолітніх Української РСР " (1975, колектив авторів; відповід. ред. О.Я.Свєтлов О.Я.); "Теоретические проблеми предупреждения правонарушений несовершеннолетних" (1977, колектив авторів, відповід. ред. Ф.А.Лопушанский Ф.А.). Ряд вагомих праць з цієї тематики опублікували М.М.Міхеєнко, М.П.Чередніченко, Т.С.Барило та ін.

Наприкінці 60-х початку 70-х років були оприлюднені результати широких соціологічних досліджень, що їх здійснив відділ у Києві, Чернівцях, Дніпропетровську, Дніпродзержинську.

По тематиці дослідження проблеми боротьби зі злочинами проти трудових прав громадян та з виробничим травматизмом протягом 60- 70-х років було опубліковано три індивідуальні монографії І.П.Лановенко: "Кримінальна відповідальність за порушення правил техніки безпеки у промисловості" (1961); "Боротьба зі злочинами проти трудових прав і безпеки виробництва" (1977); "Охрана трудових прав. Теоретические проблеми развития у головного законодательства Украинской ССР" (1975). Значний науковий внесок в розробку проблематики боротьби зі службовими злочинами зробив О.Я.Свєтлов, який видав усвіт дві індивідуальні монографії: "Борьба с должностньїми злоупотреблениями"(1970); "Ответственность за должностное преступления" (1978), а також близько сорока статей і брошур.

Активну теоретичну розробку проблематики щодо участі громадськості у боротьбі зі злочинністю та з питань слідчої профілактики злочинів здійснював майже весь творчий колектив відділу (Т.С.Барило, Б.С.Беззуб, І.П.Лановенко, В.ВЛеоненко, Ф.С.Лопушанський, М.М.Міхеєнко, Чередніченко М.П., Свєтлов О.Я., Яценко С.С.). Керівниками цих досліджень були І.П.Лановенко, Ф.А.Лопушанський . Загалом було надруковано понад тридцяти наукових праць. На базі проведених досліджень була оприлюднена індивідуальна монографія Барило Т.С. "Комиссии по делам несовершеннолетних" (1976), а також декілька колективних монографій (Лановенко І.П., Леоненко В.В., Лопушанський Ф.А., Свєтлов О.Я.), а також ряд науково-популярних брошур.

Систематична увага приділялася відділом підготовці учбово-методичної літератури для службового користування працівниками правоохоронних органів (понад десяти наукових праць). Так, Ф.А.Лопушанський та І.П.Лановенко брали участь (як автори і члени редколегії) у підготовці фундаментального підручника для прокурорів і слідчих, який й досі вважається єдиним науковим посібником для службового користування ("Расследование й предупреждение преступлений" (1970). Важливо відзначити, що співробітниками відділу було підготовлено більше п'ятидесяти 50-ти науково-методичних розробок та наукових рекомендацій для правоохоронних органів, а також близько двадця- ти наукових записок для державних органів. Важливо відзначити, що за ці роки відділ заявив про себе як про активний науковий осередок. Наприкінці 70-х - початку 80-х років у відділ прийшло декілька нових співробітників - Г.І.Чангулі, Ю.М.Крупка, А.П.Чауш, А.І.Міллер, О.М.Костенко, В.В.Загороднюк. У 80-ті роки у відділі активно продовжувалась розробка проблем попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді. Вийшло друком декілька монографій, присвячених цьому питанню: "Борьба с групповьіми преступлениями несовершеннолетних" (за ред. І.П.Лановенко, 1982); Т.С.Барило, В.В.Леоненко, В.К.Негоденко "Профилактика правонарушений среди учащихся" (за ред. Я.М.Шевченко, 1983). Автори: Я.М.Шевченко, Т.С.Барило, С.Я.Лиховая, А.Й.Міллер "Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя Профилактика" (1985); "Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность" (за ред. І.П.Лановенко, 1986); "Криминологические проблеми профилактики правонарушений молодежи (опыт конкретно-социологического исследования)" (за ред. Ф.А.Лопушанського, 1986).

В.В.Леоненко розробляв проблематику про особливості судового процесу у справах про злочини неповнолітніх і видав у 1987 році монографію "Судебное производство по делам несовершеннолетних" (1987).

Закони СРСР і УРСР, що були чинними у 70-80-ті роки, встановлювали багато особливостей в галузі трудових відносин для працюючих неповнолітніх та молоді. Цій темі була присвячена спільна монографія І.П.Лановенко і Б.І.Вихриєтенко "Трудовьіе права молодежи й охрана их прав" (1980). Для практикуючих працівників, чия діяльність пов"язана з профілактикою правопорушень неповнолітніх, було підготовлено декілька коментарів основних законодавчів актів. Наприкінці 70-х років вийшов друком "Коментарий к Положенню о комиссиях по делам несовершеннолетних УССР" (1979). В 1984 р. невдовзі Т.С.Барило видала брошюру "Научно-практический комментарий к Положенню об общественньїх воспитателях". (1984). Ряд наукових співробітників відділу спеціалізувався на дослідженні конкретних категорій злочинів або окремих положень загальної частини кримінального права. Так, О.Я.Свєтлов у 70-80-ті роки вивчав посадові злочини, І.П.Лановенко - кримінально-правову охорону прав громадян, В.В.Скибицький - проблеми кримінального покарання. В результаті досліджень вийшло друком кілька значних монографічних праць.

І.П.Лановенко, Б.Г.Розовський і А.Н.Скрипник оприлюднили монографію "Безопасность труда в горной промьішленности й уголовньїй закон" (1978). І.П.Лановенко з Г.І.Чангулі видали спільну монографію "Уголовно-правовая охрана трудових прав граждан" (1989). О.Я.Свєтлов опублікував монографію "Ответственность за должностньїе преступления" (1978). Це було перше в Україні комплексне дослідження питань кримінальної відповідальності за посадові злочини. Позитивні рецензії на вказану роботу з'явились у радянських та закордонних (Чехословаччина, Болгарія) юридичних часописах. В.В.Скибицький видав монографію "Освобождение от уголовной ответственности й наказания" (1987), яка містила теоретичне висвітлення дуже важливого розділу кримінального права. Позитивні рецензії на неї вмістили київські та московські юридичні періодичні видання.

Значною подією в науковому житті відділу та Інституту була підготовка та видання 2-х томної монографії з кримінального права Української РСР. Справа в тому, що в цей час в Россії були видані два багатотомних курси кримінального права, які базувались на законодавстві РРФСР. В Україні таких курсів кримінального права на той час не було. Тому перед вченими-юристами Інституту та трьох вузів було поставлене завдання створити аналогічний курс на основі українського кримінального законодавства. Причому, необхідно було не лише здійснити наукове висвітлення чинного на Україні законодавства, але й внести пропозиції щодо його вдосконалення. Був створений колектив авторів, до складу якого увійшли вчені відповідного відділу Інституту, викладачі Харківського юридичного інституту (тепер Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого), юридичних факультетів Київського та Одеського університетів. Підготовка тексту курса кримінального права України тривала декілька років. Очолив творчий колектив завідуючий відділом О.Я.Свєтлов.

В 1985 році 2-х томний курс "Уголовное право Украинской ССР на современном зтапе" загальним обсягом 56 др.арк. вийшов у видавництві "Наукова думка". Авторами курсу, крім співробітників відділу, були: Л.В.Багрій-Шахматов, М.І.Бажанов, І.М.Даньшин, В.В.Сташис, В.Я.Тацій, П.С.Матишевський, С.С.Яценко, Е.Ф.Фесенко, Ф.Г.Бурчак та А.М.Яковлев (зав.відділом Інституту держави та права АН СРСР). Вказаний курс кримінального права України був і залишається єдиним великим комплексним монографічним дослідженням цієї галузі права в нашій країні.

У 80-ті роки відділ здійснював кримінологічні дослідження проблем, пов'язаних з причинами і умовами скоєння окремих категорій злочинів. Так, під керівництвом Ф.А.Лопушанського здійснювалося вивчення злочинів, що виникають на грунті побутових відносин. Була підготовлена монографія, якою зацікавилось московське академічне видання "Наука". В 1989 р. воно видало монографію "Предупреждение семейно-бытовых правонарушений" за редакцією Ф.А.Лопушанського (автори: Ф.А.Лопушанський, В.В.Скибицький, Ю.М.Крупка, С.Я.Лихова).

У той же час інша група вчених відділу здійснювала вивчення впливу пияцтва на злочинність. Була підготовлена і вийшла друком крупна колективна монографія за редакцією І.П.Лановенко "Пьянство й преступность: история, проблеми" (1989). До авторського колективу входили: І.П.Лановенко, О.Я.Свєтлов, В.В.Скибицький, О.М.Костенко, А.Й.Міллер, Т.С.Барило, С.Я.Лихова. Таке монографічне дослідження взаємозв'язку алкоголізму і злочинності на той час було першим в Україні (та й в СРСР також).

Наприкінці 70-х років Ф.А.Лопушанський активно досліджував надзвичайно актуальне питання про попереджувальну роботу апарату слідства. Кількарічна робота вченого завершилася виходом підготовленої ним монографії "Следственная профилактика: опыт, проблемы, решения" (1980). Закінчивши аспірантуру у цьому відділі та успішно захистивши кандидатську дисертацію, О.М.Костенко наприкінці 80-х років підготував і видав дві теоретичних роботи з кримінології: "Принцип отражения в криминологии" (1987) та "Криминальный произвол (социопсихология воли и сознания преступника)" (1990).

В 1985-1986 роках відділом за дорученням Президії Верховної Ради УРСР було здійснено фундаментальне вчинено велике кримінологічне дослідження ефективності застосування коротких термінів позбавлення волі до неповнолітніх правопорушників. До цього часу існувала теорія, що короткі (3-6 місяців) терміни позбавлення волі сприяють збільшенню рецидива серед неповнолітніх правопорушників. Дослідження відбувались у М.Києві і 3-х областях України. Спочатку були виявлені всі неповнолітні, засуджені 3 роки тому до коротких термінів позбавлення волі, а потім була встановлена доля кожного з них на середину 1985 р. З'ясувалось, що вищевказана теорія не зовсім вірна - серед засуджених неповнолітніх, що відбували короткі терміни позбавлення волі, рецидив не вищий, а іноді навіть нижчий, ніж у решти неповнолітніх правопорушників. Дослідження здійснили О.Я.Свєтлов (керівник), Т.С.Барило, С.Я.Ліхова, А.Й.Міллер.

Поряд кримінально-правовими та кримінологічними дослідженнями у відділі розроблялись також проблеми кримінального процесу. Над ними працювали двоє провідних вчених відділу в галузі кримінального процесу - Г.І.Чангулі та В.В.Леоненко. Однією з перших монографій, підготовлених з цієї проблеми, була книга Г.І.Чангулі "Конституционные принципи уголовного судопроизводства в зарубежных социалистических странах" (1981).

В 1983 році була надрукована колективна монографія "Совершенствование уголовно-процесуального законодательства й охраны прав личности" (за редакцією Ф.А.Лопушанського).Наприкінці 80-х років Г.І.Чангулі підготував декілька глав з кримінального процесу до колективних монографій, які готувались в Інституті держави та права АН СРСР та були видані у видавництві "Наука" (Москва), зокрема, "Судебное разбирательство" в книзі "Проблеми кодификации уголовно-процесуального права" (1988), "Социалистическое правосудне" в книзі "Советское право" (1989).

У другій половині 80-х років науковці відділу брав участь у двох комплексних міжнародних програмах. Перша з них стосувалась участі представників трудових колективів у кримінальному процесі. У дослідженні та підготовці монографії брали участь вчені Болгарії (Р.Радева), НДР (Х.Лютер і І.Бухгольц), Угорщини (Л.Надь), Польщі (В.Дашкевич) і Чехословаччини (Д.Цесаржова і В.Янса). З української сторони - О.Я.Свєтлов і ГІ.Чангулі. В цей період під редакцією О.Я.Свєтлова, В.М.Савицького і Г.І.Чангулі вийшла монографія "Участие представителей общественности в социалистическом уголовном процессе" (1986), в якій розглядались такі питання як інститут громадських обвинувачів і захисників (або їх аналоги в НДР і Польщі), народні засідателі у процесі та передача засуджених на поруки трудовим колективам (кримінально-правові і процесуальні аспекти). Ця книга актуальна і в теперішній час, коли в Україні широко обговорюються питання участі громадян в кримінальному процесі як народних чи присяжних засідателів, а також проблеми заміни в якості міри покарання позбавлення волі на інші заходи, в тому числі передача на поруки.

Друга дослідницька програма були присвячена проблемі перевірки вироків по кримінальних справах вищестоячими судами. У ній брала участь більша кількість вчених з різних країн, ніж у першій: Болгарія (Р.Радева), Угорщина (Тибор Кирай), Куба (Р.Пірес), Монголия (Г.Совд і Д.Жаргаясайхан), Польща (А.Мужиновські), Румунія (Д.Антоніу і І.Нягу), Чехословаччина (О.Бочек). Від відділу у дослідженні брали участь О.Я.Свєтлов і Г.І.Чангулі. За їх редакцією в 1991 році вийшла монографія "Проверка законности й обоснованности приговоров (сравнительные исследования)".

Міркування авторів цієї монографії зберігають певний інтерес і тепер, коли наш кримінальний процес підлягає корінній реорганізації, зокрема впроваджується нове апеляційне провадження по кримінальних справах.

У 80-ті роки вчені відділу активно підтримували міжнародні наукові зв"язки. Мала місце тісна співпраця з Інститутом міжнародного і порівняльного кримінального права Товариства Макса Планка в м.Фрайбург (ФРН), Г.І.Чангулі брав участь у 3-у радянсько-західнонімецькому симпозіумі з проблем кримінального права, процесу та кримінології у складі делегації радянських вчених, який відбувався у 1984 р. у м. Фрайбург (ФРН). У 1987 році такий симпозіум (4-й) був у Києві і його організував відповідний відділ Інституту. З радянської сторони брали участь вчені Києва, Москви, Харкова, Свердловська, Тбілісі, Одеси; німецька делегація була представлена вченими з Фрайбурга, Тюбінена, Регенсбурга, Пассау, Вюрцбурга. З доповідями на семінарі виступили В.В.Леоненко, А.І.Міллер, О.Я.Свєтлов, Г.І.Чангулі, А.А.Музика, Ф.А.Лопушанський, О.М.Костенко, Ю.М.Крупка. Згодом відділ підготував і видав матеріали цього симпозіуму.

5-й симпозіум відбувся у ФРН (м.Фрайбург) в 1990 році. Серед його учасників були О.Я.Свєтлов і Г.І.Чангулі. їх виступи опубліковані в матеріалах симпозіума, виданих у ФРН німецькою мовою, 6-й симпозіум (вже українсько-німецький) відділ провів у 1994 році в Одесі. З німецької сторони брали участь вчені з Фрайбурга, Лейпціга, Констанци, Тюбінгена, Берліна, Бона, Регенсбурга, Пассау. З української сторони брали участь всі співробітники відділу, а також вчені з Одеси, Харкова, Донецька.

Співробітники відділу в ці роки брали участь і виступали з науковими доповідями на багатьох міжнародних конференціях і симпозіумах: О.Я.Свєтлов, О.М.Костенко, Г.І.Чангулі.

Наукові співробітники відділу неодноразово виїздили за кордон з читанням лекцій на правові теми: І.П.Лановенко - в США і Канаду (1979); Г.І.Чангулі - в США (1983), ФРН (1984), до ряду африканських країн (1989); О.Я.Свєтлов і Г.І.Чангулі - на Кубу (1987); О.Я.Свєтлов - в Болгарію (1988), Чехословаччину (1989), Канаду (1991).

Багато було зроблено для популяризації правових знань серед населення, видавалась і науково-популярна література з проблем кримінального права і процесу боротьби із злочинністю:

У 80-ті роки 4 співробітники відділу захистили докторські дисертації: Ф.А.Лопушанський (1980), О.Я.Свєтлов (1981), Г.І.Чангулі (1982), В.В.Скибицький (1987). Всі доктори наук - співробітники відділу (І.П.Лановенко, Ф.А.Лопушанський, О.Я.Свєтлов, Г.І.Чангулі, В.В.Скибицький) у наступні роки були членами рад по захисту дисертацій на юридичному факультеті Київського держуніверситету, Київській вищій школі МВС СРСР і Харківському юридичному інституті.

Здобуття Україною незалежності поставило перед співробітниками відділу нові проблеми, пов'язані з необхідністю створювати багато нових законодавчих актів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю. Потрібні були закони на новій конституційній основі про правовий статус правоохоронних органів, судоустрій, адвокатуру тощо. Все це вимагало від науковців відділу активної участі як у законотворчій роботі, так і в дослідженні нових напрямів у кримінальному праві, процесі та судоустрою.

Важливим в розробці напрямів наук кримінального циклу стало обговорення проблем вивчення злочинності в Інституті та на засіданні Президії АН України, що відбулось у 1992 році. Президія Академії наук схвалила роботу відділу і накреслила завдання його діяльності на майбутнє. Одним з них було проведення наукової конференції з проблем боротьби зі злочинністю в Україні. Відділ організував таку конференцію і провів її у вересні 1992 року у Києві, а матеріали конференції було, які містили чимало наукових висновків і практичних пропозицій опубліковано.

На початку 90-х років було завершено дослідження теми про гласність судової діяльності. Розвиток демократії, розширення ролі преси, радіо і телебачення (ЗМІ-) у суспільному житті країни спричинили відповідну колізію у висвітленні в ЗМІ проблем боротьби зі злочинністю, і зокрема, з висвітленням конкретних кримінальних справ. С одного боку, потрібно було дати можливість ЗМІ висвітлювати конкретні справи і діяльність злочинців, а, з другого, потрібно зберігати таємницю слідства і принцип "презумпції невиновності". Всі ці питання були детально дослідженні в колективній монографії "Гласность судебной деятельности по уголовным делам" за редакцією В.В.Леоненко (1993, автори: В.В.Леоненко, Г.І.Чангулі, А.Й.Міллер і М.І.Сірий).

В останні десятиріччя екологічні умови в Україні гостро погіршились. Забруднення повітря, водоймищ і грунту, нераціональні розробки корисних копалин, непродумане будівництво ГЕС на Дніпрі, штучні "моря", які спричинили призвели до "цвітіння" води, аварії на Чорнобильській АЕС і т.д. Все це викликало необхідність досліджень проблем боротьби з екологічними злочинами. Результатом цих осліджень стала монографія "Боротьба з екологічними злочинами" за редакцією Ф.А.Лопушанського (1994, автори: Ф.А.Лопушанський, О.Я.Свєтлов, А.Й.Міллер, С.В.Трофімов, О.М.Костенко). Актуальність цієї праці полягає також у тому, що в ній розроблена концепція і дано проект глави про відповідальність за екологічні злочини в новому Кримінальному кодексі України. В тому ж році вийшла колективна монографія "Наркотизм й преступность" за редакцією І.П.Лановенко (автори: І.П.Лановенко, О.Я.Свєтлов, О.М.Костенко, Ф.А.Лопушанський, С.В.Трофімов та наукові співробітники Академії МВС України), в якій у комплексі розглянуті як заходи кримінально-правової відповідальності за незаконий обіг наркотиків, так і кримінологічні проблеми попередження і боротьби з наркотизмом. Окрема глава присвячена кримінально-правовій боротьбі з наркотиками серед неповнолітніх.

В другій половині 90-х років вийшли з друку праці, які присвячені актуальним проблемам боротьби із злочинністю, зокрема колективна монографія "Уголовное наказание" за редакцією В.В.Скибицького (1997), що була комплексним дослідженням проблем кримінального покарання, його системи і видів, призначення покарання і звільнення від нього тощо. В книзі є багато пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавства щодо кримінального покарання, дається аналіз відповідних норм проекту нового Кримінального кодексу України (автори: В.В.Скибицький, О.Я.Свєтлов, І.П.Лановенко, М.І.Сірий, О.М.Костенко та наукові співробітники Академії МВС України і Донецького інституту внутрішніх справ).

Перехід до ринкової економіки вимагав корінної зміни глави Кримінального кодексу України, яка присвячена відповідальності за господарські злочини. Необхідно було відмінити ряд статей, що погрожували покаранням за дії, які характерні для ринкової економіки, а, з другого боку, внести до кодексу необхідні норми, спрямовані на боротьбу зі злочинами, що виникають в ринковій економіці (несплата податків, фінансові махінації, комерційне шпигунство та ін.). Всі ці проблеми були викладені і розв'язані в опублікованій в 1997 році монографії "Боротьба з господарськими злочинами (за редакцією Ф.А.Лопушанського, автори: Ф.А.ЛопушанськийО.Я.Свєтлов,А.М.Ришелюк)

Наприкінці 90-х років А.А.Музика видав монографію "Відповідальність за злочини в сфері обігу наркотичних засобів" (1998), яка присвячена комплексному дослідженню кримінально-правових і кримінологічних проблем боротьби з наркотизмом. В цей же час була завершена тема і підготовлена колективна монографія "Боротьба зі злочинністю у сфері підприємництва" (за редакцією Ф.А.Лопушанського, автори: Ф.А^Лопушанський, О.Я.Свєтлов, І.П.Лановенко, В.В.Скибицький і А.Й.Міллер). О.М.Костенко підготував монографію "Основи криминологической безопасности" (1999).

У 90-х роках наукові співробітники відділу брали участь в підготовці багатьох законодавчих актів, які торкались боротьби зі злочинністю і діяльності правоохоронних органів, зокрема, законів: "Про міліцію" (О.Я.Свєтлов); "Про Конституційний суд України" (Г.І.Чангулі); "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" (Г.І.Чангулі); "Про організаційно-правові заходи боротьби з організованою злочинністю" (О.Я.Свєтлов, О.М.Костенко, А.Й.Міллер); "Про адвокатуру" (Г.І.Чангулі); "Про судову експертизу" (Ф.А.Лопушанський, Г.І.Чангулі); "Про оперативно-розшукову діяльність" (М.І.Сірий, Г.І.Чангулі); "Про заходи боротьби зі зловживанням наркотичних засобів та психотропних речовин" (І.П.Лановенко); "Про порядок законного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (І.П.Лановенко); "Про профілактику злочинів" (Ф.А.Лопушанський) та багато інших.

О.Я.Свєтлов, І.П.Лановенко, С.В.Трофімов брали участь у підготовці цілого ряду законів про внесення змін і доповнень до діючого Кримінального кодексу України, Г.І.Чангулі, В.В.Леоненко - до діючого Кримінально-процесуального кодексу України і В.В.Скибицький - до діючого Виправно-трудового кодексу України.

В 1993 році рішенням Кабінету Міністрів України були створені дві робочі групи по підготовці нових кримінального і кримінально-процесуального кодексів України. До них увійшли наукові співробітники відділу: О.Я.Свєтлов (заступник керівника робочої групи), І.П.Лановенко, В.В.Скибицький, С.В.Трофімов і В.В.Леоненко (Кримінальний кодекс); Г.І.Чангулі, В.В.Леоненко (Кримінально-прцесуальний кодекс). Робота по підготовці Кримінального кодексу продовжувалась понад 4 роки і у вересні 1997 року він був поданий до Верховної Ради України. У 1998 році одекс був прийнятий у першому читанні і направлений на доопрацювання з врахуванням зауважень і пропозицій, що були висловлені під час обговорення проекту кодексу у Верховній Раді України. У Комісії по доопрацюванню кодексу брав участь О.Я.Свєтлов. За змістом проекту кодексу відбулися 3 наукових конференції. Кодекс аналізувався експертами Ради Європи (на засіданні в Гаазі в лютому 1997 року, брав участь О.Я.Свєтлов); він проходив експертизу у наукових закладах США і Німеччини.

Активно розвивалися й міжнародні зв'язки відділу. Як вже відзначалось, в 1994 році був проведений 6-й німецько-український симпозіум з проблем кримінального права, процесу і кримінології (М.Одеса). В 1992 році О.Я.Свєтлов прочитав лекції з права України в Канаді (Університет М.Торонто) і США (Гарріманівський інститут, Нью-Йорк).

У 1992 році Г.І.Чангулі, а в 1993 і 1995 роках О.Я.Свєтлов проходили двохмісячне стажування у ФРН в Інституті порівняльного і міжнародного кримінального права (м.Фрайбург), виступали з лекціями в університетах Фрайбурга, Регенсбурга, Пассау. І.П.Лановенко виступав з науковою доповіддю на Міжнародній конференції по боротьбі з пияцтвом і наркоманією (Київ, 1993 р., а О.М.Костенко - на Міжнародній конференції (Будапешт).

М.І.Сірий в тому ж році прочитав лекції в Університеті Берліну. В 1994 році у Києві під егідою Ради Європи відбулася міжнародна конференція по боротьбі з "відмиванням" грошей, що добуті злочинним шляхом, на якій з науковими доповідями виступили О.Я.Свєтлов і С.В.Трофімов.

О.Я.Свєтлов, В.В.Леоненко і М.І.Сірий брали участь в Міжнародній конференції "Роль суду в демократичному суспільстві " (1994). О.Я.Свєтлов брав участь в засіданні експертів 00Н з питань "Злочинність у великих містах" (липень, 1994 р., м.Ванкувер, Канада).

У 1995 р. М.І.Сірий перебував на науковому стажуванні в США, О.Я.Свєтлов брав участь у міжнародній науковій конференції "Злочинність в посткомуністичних країнах" (М.Варшава).

М.І.Сірий за програмою Ради Європи у 1996 р. відвідав Міністерство юстиції Фінляндії та Університет у Лондоні (Великобританія), О.Я.Свєтлов брав участь у семінарі з економічної злочинності у Будапешті.

За той же час відділ приймав вчених-фахівців з кримінального циклу з США, Японії, Німеччини, Польщі, Індії та інших країн.

Проголошення незалежності України, перехід до ринкових відносин, зміни у соціальному житті поряд з безсумнівними позитивними тенденціями перехідного періоду призвели і до ряду негативних наслідків: падіння промислового і сільськогосподарського виробництва, ріст безробіття, зниження доходів населення, скорочення соціальних програм та ін. Все це викликало як зростання злочинності, так і зміни її якісних характеристик. З'явились категорії злочинів, яких раніше не існувало або вони були в одиничних проявах - організована злочинність, бандитизм, вбивств на замовлення, фінансово-банківські махінації тощо. Зросли розкрадання та інші корисливі злочинність, хабарництво, злочині неповнолітніх, незаконний обіг наркотиків тощо.

Все це вимагає від науковців відділу, які вивчають ці проблеми, необхідність вдосконалення проблематики своїх досліджень у відповідності до вимог сьогодення. На перше місце висувається питання щодо опрацювання і прийняття нового Кримінального кодексу України. Як вже зазначалось, влітку 1998 року він був прийнятий у першому читанні Верховною Радою України. Але депутатами і представниками право- охоронних відомств було внесено багато зауважень і пропозицій. В даний час робоча група завершує остаточне редагування тексту Кодексу для внесення у Верховну Раду України.

Важливою проблемою є також реформування судової системи і наближення її до вимог сучасності. Це дуже складний і трудоємкий процес, він потребує великих матеріальних затрат. Передбачається суттєво змінити судову систему, створити апеляційні та касаційні суди, впровадити (в обмежених розмірах) суд присяжних включити арбітражні суди до єдиної судової системи, створити мирові і окружні суди.

Вчені відділу (О.Я.Свєтлов, В.В.Скибицький, І.П.Лановенко) беруть активну участь у підготовці проекту Закону про судочинство. Тому одним з головних завдань відділу у найближчі роки повинна бути підготовка спеціалістів з кримінального процесу і судочинства. Нині створилась така ситуація, коли в юридичних вузах і наукових установах столиці України зараз практично відсутні висококваліфіковані спеціалісти в галузі кримінального процесу (у 90-ті роки померли Г.І.Чангулі, В.В.Леоненко, М.М.Михеєнко, А.Я.Дубинський).

Беручи до уваги, що найближчим часом Верховною Радою України буде прийнятий новий Кримінальний кодекс, основні напрямки у роботі відділу мають бути зосереджені на дослідженні актуальних проблем кримінальної відповідальності, виходячи з положень нового кодексу.

Серед актуальних напрямків кримінально-правових і кримінологічних досліджень має бути вивчення організованої злочинності. Тут ще багато не вирішених проблем. Зокрема, серед вчених і практиків йде спір навіть про визначення поняття організованої злочинної групи. Надзвичайно важливими є дослідження усіх видів корумпованих діянь розкрадання шляхом зловживання владою або службовим становищем, хабарництва, корисливі посадові зловживання. Знову актуальною стає проблема боротьби зі злочинністю неповнолітніх: вона якісно змінилася, породжується новими причинами. Необхідно досліджувати ці негативні явища, виробити практичні рекомендації щодо їх усунення. Такі основні напрямки у діяльності відділу з проблем кримінального права, процесу і судочинства на найближчий період.
   Про нас   |   Дослідження   |   Публікації    |   Трибуна експерта   |   Банк ідей   |   Наш Internet   


Copyright  © 2000   All Rights Reserved

Design Group "Semicom"
Web-master Vadim V.

Hosted by uCoz